Váš košík obsahuje
položek
o celkové hodnotě
(0,00 €)
  • Zobrazit

Obchodní podmínky


1.     Základní ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.free-outlet.cz, provozovaném Veronikou Jačkovou se sídlem Pod Marjánkou 1664/6, Praha - Břevnov PSČ 169 00 (fakturační adresa); IČ: 71665059 (dále Prodávající). Kontaktní adresa: Veronika Jačková Březinova 933/50, 407 53, telefon +420 724 621 096, email obchod@free-outlet.cz.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou přímý spotřebitel (dale Kupující), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb). Je-li smluvní stranou podnikatel (dale Kupující), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb).

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito OP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy a reklamační řád (postup při reklamaci), a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.
Link na OP obdrží Kupující v potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu nebo můžou být OP Kupujícímu zaslány na jeho žádost v pdf podobě na email. Daňový doklad obsahující základní údaje smlouvy obdrží Kupující při převzetí zboží.

Podnikatelem se rozumí ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

2.     Sdělení před uzavřením kupní smlouvy
Prodávající sděluje, že
a)    se zabývá zejména prodejem sportovního oblečení a potřeb,
b)    náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora). Prodávající si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy,
c)    ceny zboží uváděné na webu www.free-outlet.cz jsou konečné, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží se liší podle zvolené dopravy (PPL, Česká Pošta – na přání klienta) a způsobu úhrady (platba předem na účet, dobírka. Po dohodě je možný osobní odběr na kontakní adrese Prodávajícího.
d)    náklady na dodání jsou 65 Kč při platbě předem, 129 Kč pro platbu dobírkou u zásilek do 10 Kg. U těžších nebo objemných zásilek bude cena za dopravu stanovena individuálně. V případě osobního odběru jsou náklady za dopravu 0 Kč.
e)    nabídka je aktualizována každý den a ceny uvedené v objednávce (kupní smlouvě) v okamžiku potvrzení objednávky Kupujícím jsou platné a závazné pro danou objednávku.
f)      požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění Kupujícím od Prodávajícího,
g)    Kupující má právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží ode dne převzetí zboží; přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu HVK Company s.r.o., Březinova 933/50, 407053 Jiříkov spolu se zbožím a infomací na email obchod@free-outlet.cz,
h)    v případě odstoupení od smlouvy ponese Kupující náklady spojené s navrácením zboží
i)     v případě, že spotřebitel má stížnost, může se obrátit jednatele společnosti nebo na orgán dohledu nebo státního dozoru.

3.     Smlouva
Smlouvu uzavře Kupující tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webu www.free-outlet.cz provozovaném Prodávajícím tím, že požadované zboží vloží do košíku. Než Kupující závazně potvrdí objednávku, má Kupující právo měnit, jak požadované zboží, dopravu i způsob úhrady, tak i zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím po zvolení dopravy a způsobu úhrady a přijetím objednávky Prodávajícím. Za případné chyby při přenosu dat Prodávající nenese odpovědnost. Uzavření smlouvy Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na Kupujícím zadaný email.
 
Toto potvrzení obsahuje link na aktuální znění OP nebo můžou být OP Kupujícímu zaslány na jeho žádost na zadaný email v pdf podobě. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. 
Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.
 
Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu Kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.
 
Uzavřená smlouva je Prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.
 
Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí Prodávajícímu kupní cenu.

Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.
 
Má-li Prodávající věc odeslat, odevzdá věc Kupujícímu (podnikateli) předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, Prodávající odevzdá Kupujícímu – spotřebiteli až, jakmile mu věc předá dopravce.
  
Odpovědnost Prodávajícího
Prodávající odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady, a zejména že v době, kdy Kupující věc převzal,
a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
c) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
d) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 
Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
 
Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, to se však netýká:
a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Kupujícím, nebo
d) vyplývá-li to z povahy věci.
 
Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.
 
Má-li věc vadu, z níž je Prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.
 
Podstatné porušení smlouvy
Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo
a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady;
b) na odstranění vady opravou věci,
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d) odstoupit od smlouvy.
 
Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže.
 
Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
 
Nepodstatné porušení smlouvy
Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
 
Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.
 
Neodstraní-li Prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího.
Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit.
 
Při dodání nové věci vrátí Kupující Prodávajícímu na vlastní náklady věc původně dodanou.
 
Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.
 
Zárukou za jakost se Prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

Záruční doba běží od převzetí věci Kupujícím.

Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.

4.     Odstoupení od smlouvy
Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne převzetí zboží.
V takovém případě doručí Kupující bez zbytečného odkladu na své náklady zboží na adresu HVK Company, s.ro. Březinova 933/50, 407 53 Jiříkov (nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy).

Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Je nutno přiložit kopii dokladu o koupi  a průvodní dopis, zda si Kupující přeje zboží vyměnit nebo vrátit peníze. V případě vrácení peněz je potřeba uvést číslo účtu.

  
Kupující odpovídá Prodávající pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Odstoupí-li Kupující od smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky vyjma nákladů na dodání (spotřebitel má totiž právo na dodání zboží ve vybraných situacích zdarma), které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.
 
Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží doručí.
 
Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a Kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení Kupujícího. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má Prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.
 
Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel.

Neoznámil-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

5.     Bezpečnost a ochrana infomací
Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím a marketingových akcí Prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Kupujícím Prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí Prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává Prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely Prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na email obchod@free-outlet.cz nebo prostřednictvím kontaktního formuláře na stránkách www.free-outlet.cz. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu (prostřednictvím citovaného kontaktního formuláře nebo emailové adresy  včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.

6.     Ceny
Všechny ceny jsou smluvní. V e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny.
Uvedené ceny jsou konečné, t.j. vč. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné, dobírečné a nákladů na komunikace prostředky na dálku.

7.     Objednávání
Kupující dostane plnění za cenu platnou v době objednání. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.
Objednávat je možno prostřednictvím elektronického obchodu
www.free-outlet.cz.
Prodávající si vyhrazuje právo na zpětné ověření objednávky a údajů v objednávce.
Nesoučinnost kupujícího při ověření údajů v objednávce může vést k prodloužení vyřízení objednávky nebo až ke zrušení objednávky.

8.     Platební podmínky
Prodávající akceptuje následující platební podmínky:
1. platba předem bankovním převodem,
2. na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce – Kupující hradí navíc tzv. dobírečné – viz „Způsoby dopravy“). 

Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí
ve vlastnictví HVK Company s.r.o., avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží Kupujícím.

9.     Dodací podmínky
9.1. Veškeré zásilky jsou posílány prostřednictvím přepravní firmy PPL nebo Českou poštou na uzemí České republiky a přepravní služby Intime na území Slovenské republiky.

9.2. O odeslání zásilky je Kupující informován e-mailem od Prodávajícího. Zboží je doručováno obvykle do dvou pracovních dnů a o pohybu zásilky bude Kupující v případě PPL informován emailem a v den doručení sms nebo telefonicky.  Pokud se stane, že Kupující nebude zastižen na dodací adrese, bude balíček uložen na příslušném depu PPL 10 pracovních dní a na přílušné poště 5 pracovních dní, pak bude zboží vráceno zpět k Prodávajícímu (viz dále bod 9.10.  Nepřevzetí zásilky).

9.3. Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky a zároveň je oprávněn odmítnout převzít zásilku, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nutno, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem nebo poštou HVK Company s.r.o. nebo poškozenou zásilku nafotit (3 fotky obal, výplň, poškozené zboží) a poslat jej spolu s číslem zásilky a informací o poškozeném zboží na email obchod@free-outlet.cz. O takéto skutečnosti nás prosíme informujte emailem nebo telefonicky (obchod@free-outlet.cz; 724 621 096).
Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však HVK Company s.r.o. možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou

9.4. Místem dodání se rozumí adresa, kterou Kupující uvede v objednávce jako dodací adresu. Dodací a fakturační adresa se mohou lišit.

9.5. Zboží je dodáváno ze zahraničí a proto je doba dodání 7-14 pracovních dní, nejpozději Vám však zboží dodáme do 20 pracovních dní. Pokud se jedná o zboží, ze sekce "Zboží skladem", tak to je expedováno následující pracovní den. O zpoždění dodávky nebo vyprodání zboží budete vždy neprodleně informováni.

9.6. Cena za přepravu
Česká republika
PPL, Ceská pošta – platba předem    89 Kč
PPL, Ceská pošta – dobírka               129 Kč
Doobjednávka                                           0 Kč  
Osobní odběr                                             0 Kč  
 
Slovenská republika
Platba předem                                      139 Kč

Doobjednávka                                           0 Kč
U objemných zásilek nebo zásilek těžších než 10 Kg bude cena dopravy stanovena individuálně.  

9.7. Kupující má možnost zvolit možnost osobního odběru na adrese HVK Company s.r.o., Březinova 933/50, 407 53 Jiříkov, po předešlé dohodě s Prodávajícím. V takovém případě bude Kupující vyrozuměn telefonicky nebo emailem, že je jeho objednávka připravena k vyzvednutí.

9.8.  Při zvolené platbě předem  je zboží placeno na účet Prodávajícího předem, při zvolené platbě dobírkou je platba předána přepravci. Při osobním odběru se zboží platí předem převodem na účet.

9.9. Dodatečné objednání zboží a spojení s již existující objednávkou (Doobjednávka)
- v případě, že se Kupující rozhodne do již vyytvořené objednávky přidat nějaké zboží nebo náhradu za vyprodané zboží,  je možné zvolit tento způsob doobjednání zboží k již vytvořené objednávce. Kupující platí poštovné pouze jednou (podmínkou je, aby obě objednávky byly odeslány v jedné zásilce), t.j. aby Kupující akceptoval případnou delší dodací dobu v závislosti na prodlevě mezi objednávkou a doobjednávkou zboží. 

9.10. V případě, že Kupující nepřevezme objednanou zásilku, má Prodávající právo účtovat si  vzniklé náklady  na dodání zásilky a to ve výši 250 Kč (tato částka zahrnuje poštovné, obaly, administrativu, náklady na dopravu).

10.      Záruční podmínky a postup při reklamaci
Záruční podmínky na zboží se řídí příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad. Na veškeré zboží se vztahuje záruční doba 24 měsíců, není-li stanoveno jinak.

Na posouzení a vyřízení reklamace se vztahuje 30-denní zákonná lhůta, která běží dnem převzetí reklamovaného zboží prodejcem, tato doba se nezapočítává do záruční doby.

Postup při reklamaci

10.1. O reklamaci nás nejdříve informujte (e-mailem nebo telefonicky).

10.2. Vámi reklamované zboží zašlete i s dokladem o nákupu (nebo jeho kopií) na naši adresu (viz. bod 10.5). Bez dokladu o pořízení zboží nemůžeme Vaši reklamaci vyřídit. Nezapomeňte také uvést číslo Vašeho účtu pro případné vrácení peněz. Prosíme, pište čitelně a číslo účtu si pečlivě zkontrolujte.

10.3. Uveďte důvod reklamace.

10.4. Vyřízení reklamace bude probíhat co možná nejrychleji. Maximální možná doba je zákonem stanovených 30 dní. O výsledku reklamace budete informováni.

10.5. Zákazník doručí reklamované zboží na vlastní náklady a riziko na adresu HVK Company s.r.o. Březinova 933/50, 407 53 Jiříkov. Při zasílání zpět prosím dbejte, aby nedošlo k poškození zboží při přepravě.

11.      Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 1. 2014 a ruší předchozí OP,  přičemž jsou k dispozici elektronicky na www.free-outlet.cz nebo na požádání v sidle nebo provozovně společnosti.


KATEGORIE

Mohlo by vás zajímat
Máte nápad, připomínku či vzkaz? Napište nám!

Platební metody
Nejprodávanější
Reklama

FastCentrik® - Pronájem e-shopu

JavaScript musí být povolen